زانو ها از جمله مصالح ساحتمانی هستند که کاربردهای زیادی دارند.زانو ها بر اساس المان های مختلف در دسته های مختلفی قرار میگیرند. المان هایی از جمله شعاع زانویی، زاویه و نوع اتصال که  این عوامل موجب شده تا انواع مختلفی از زانو ها تولید شوند.

انواع-زانو01
انواع-زانو02