۲۲
شهریور

پورمخبر

سلام

در ارتباط با یونولیت سقفی با آقای شریفی مشورت کردم خیلی راهنمایی هاشون بهم کمک کردم  هم اینکه محصول مرغوب به دستم رسوندند