۲۲
شهریور

شوکتیان

برای تهیه مصالح ساختمانمون با جناب شریفی همکاری داشتیم بسیار رضایت بخش بود.